Jump to content

Please read the Forum Rules before posting.

Photo
- - - - -

HWSG version -- font trouble after version 11 update


7 replies to this topic

#1 RonColling

RonColling

  Liking e-Sword

 • Members
 • PipPip
 • 23 posts
 • LocationNashville, TN
Offline

Posted 30 December 2016 - 02:02 PM

Might be the same as the AHLB issue.  The fonts don't seem to work now.

 

This is how it is displaying:

 

New Testament example of "Greek."

 

The Genealogy of Jesus Christ
Mat 1:1 æÆä ñÅôÆø úÌåÉìÀãÉú äÇîÈÌùÄÑéçÇ éÅùÑåÌòÇ áÆÌïÎãÈÌåÄã áÆÌïÎàÇáÀøÈäÈíÓ 
Mat 1:2 àÇáÀøÈäÈí äåÉìÄéã àÆúÎéÄöÀçÈ÷ åÀéÄöÀçÈ÷ äåÉìÄéã àÆúÎéÇòÂ÷Éá åÀéÇòÂ÷Éá äåÉìÄéã àÆúÎéÀäåÌãÈä åÀàÆúÎàÆçÈéåÓ 
Mat 1:3 åÄéäåÌãÈä äåÉìÄéã àÆúÎôÌÆøÆõ åÀàÆúÎæÆøÇç îÄúÌÈîÈø åÌôÆøÆõ äåÉìÄéã àÆúÎçÆöÀøåÉï åÀçÆöÀøåÉï äåÉìÄéã àÆúÎøÈíÓ 
Mat 1:4 åÀøÈí äåÉìÄéã àÆúÎòÇîÌÄéðÈãÈá åÀòÇîÌÄéðÈãÈá äåÉìÄéã àÆúÎðÇçÀùÑåÉï åÀðÇçÀùÑåÉï äåÉìÄéã àÆúÎùÒÇìÀîåÉïÓ

 

 

Old Testament example of "Hebrew."

 

Cyrus, God's Instrument
Isa 45:1 ëÌÉä-àÈîÇø éÀäåÈä ìÄîÀùÑÄéçåÉ ìÀëåÉøÆùÑ àÂùÑÆø-äÆçÁæÇ÷ÀúÌÄé áÄéîÄéðåÉ ìÀøÇã-ìÀôÈðÈéå âÌåÉéÄí åÌîÈúÀðÅé îÀìÈëÄéí àÂôÇúÌÅçÇ ìÄôÀúÌÉçÇ ìÀôÈðÈéå ãÌÀìÈúÇéÄí åÌùÑÀòÈøÄéí ìÉà éÄñÌÈâÅøåÌ: 
Isa 45:2 àÂðÄé ìÀôÈðÆéêÈ àÅìÅêÀ åÇäÂãåÌøÄéí àåÉùÑÄø )àÂéÇùÌÑÅø( ãÌÇìÀúåÉú ðÀçåÌùÑÈä àÂùÑÇáÌÅø åÌáÀøÄéçÅé áÇøÀæÆì àÂâÇãÌÅòÇ: 
Isa 45:3 åÀðÈúÇúÌÄé ìÀêÈ àåÉöÀøåÉú çÉùÑÆêÀ åÌîÇèÀîËðÅé îÄñÀúÌÈøÄéí ìÀîÇòÇï úÌÅãÇò ëÌÄé-àÂðÄé éÀäåÈä äÇ÷ÌåÉøÅà áÀùÑÄîÀêÈ àÁìÉäÅé éÄùÒÀøÈàÅì: 
Isa 45:4 ìÀîÇòÇï òÇáÀãÌÄé éÇòÂ÷Éá åÀéÄùÒÀøÈàÅì áÌÀçÄéøÄé åÈàÆ÷ÀøÈà ìÀêÈ áÌÄùÑÀîÆêÈ àÂëÇðÌÀêÈ åÀìÉà éÀãÇòÀúÌÈðÄé: 
Isa 45:5 àÂðÄé éÀäåÈä åÀàÅéï òåÉã æåÌìÈúÄé àÅéï àÁìÉäÄéí àÂàÇæÌÆøÀêÈ åÀìÉà éÀãÇòÀúÌÈðÄé: 
Isa 45:6 ìÀîÇòÇï éÅãÀòåÌ îÄîÌÄæÀøÇç-ùÑÆîÆùÑ åÌîÄîÌÇòÂøÈáÈä ëÌÄé-àÆôÆñ áÌÄìÀòÈãÈé àÂðÄé éÀäåÈä åÀàÅéï òåÉã

 

Thanks for the help.

 

-Ron#2 JPG

JPG

  Bug Hunter

 • Moderators
 • 1,034 posts
Online

Posted 30 December 2016 - 02:17 PM

Where is a link to this download#3 RonColling

RonColling

  Liking e-Sword

 • Members
 • PipPip
 • 23 posts
 • LocationNashville, TN
Offline

Posted 05 January 2017 - 05:57 AM

Here is the link:  http://www.biblesupp...on-ginsburg-nt/

 

I tried to delete and re-install like the AHRC module, but it didn't correct it.#4 JPG

JPG

  Bug Hunter

 • Moderators
 • 1,034 posts
Online

Posted 05 January 2017 - 08:51 AM

I have fixed the module to work with e-Sword 10-11, and converted one to Apple/e-S 11 format. The problem with the Apple format that can be used in eS 11, is that the font does not render as per the global font options (neither do the official Hebrew Bible modules).

I have e-mailed the modules to Josh, for uploading.

 

Jon#5 RonColling

RonColling

  Liking e-Sword

 • Members
 • PipPip
 • 23 posts
 • LocationNashville, TN
Offline

Posted 14 January 2017 - 07:45 AM

Thank you.#6 JPG

JPG

  Bug Hunter

 • Moderators
 • 1,034 posts
Online

Posted 14 January 2017 - 09:13 AM

I have not heard from Josh. So I don't know when this will be uploaded.#7 Josh Bond

Josh Bond

  Administrator

 • Administrators
 • PipPipPipPipPip
 • 2,882 posts
 • LocationGallatin, TN
Offline

Posted 14 January 2017 - 09:53 AM

This module (http://www.biblesupp...ate/#entry29823) has now been uploaded.

 

Thanks for making the changes, Jon!#8 RonColling

RonColling

  Liking e-Sword

 • Members
 • PipPip
 • 23 posts
 • LocationNashville, TN
Offline

Posted 16 January 2017 - 03:30 PM

Thanks, again.  It works now!

Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users
Similar TopicsLatest Blogs