Jump to content

djmarko53

Member Since 05 Jul 2011
Offline Last Active Today, 04:30 PM
-----

Posts I've Made

In Topic: Is there a Bible that can be edited?

26 March 2019 - 08:14 AM

Wouldn't editing a Bible to add Notes, etc... to it be kinda like adding to the Word of God?

I understand what the User wants to do.  Using the Study Notes is the best Option.  Leave

the Word alone.  Although, it would be nice to have a Bible with footnotes you can popup

like tool tips.  Would make for an interesting feature for e-Sword.....


In Topic: Is there a module for the parallel bibles to show all the types of bibles?

13 March 2019 - 05:29 AM

In e-Sword, have you clicked on "Options" then "Resource" from the drop-down menu?

Then check to make sure your Translation is checked so the Tab for your Translation displays in e-Sword...

 


In Topic: What Modules do you want for e-Sword

28 February 2019 - 08:08 PM

I have attached the entire New Testament using Pickering f35 Greek Text

to this message.

 

Let me know if you want a .bblx or .bbli module for e-Sword Version 11.0.

I can easily do that.  Might take some time.  Better yet, tell me which NT

Book you want.  I will convert it and attach it to a message on this forum.

 

Mark

djmarko53@biblesupport.com

 

 


In Topic: What Modules do you want for e-Sword

28 February 2019 - 08:01 PM

Dear Jim and other users on this forum:

Below you will find the Book of James using the Pickering f35 Greek Text

Let me know if you want the entire New Testament for e-Sword.

Will be most happy to provide a .bblx  and/or .bbli (HD) module

Just let me know...

 

Mark

djmarko53@biblesupport.com

http://djmarko53.wix...com/churchbooks

 

Jas 1:1 iakwbov yeou kai kuriou ihsou cristou doulov taiv dwdeka fulaiv taiv en th diaspora cairein

Jas 1:2 pasan caran hghsasye adelfoi mou otan peirasmoiv peripeshte poikiloiv

Jas 1:3 ginwskontev oti to dokimion umwn thv pistewv katergazetai upomonhn

Jas 1:4 h de upomonh ergon teleion ecetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi

Jas 1:5 ei de tiv umwn leipetai sofiav aiteitw para tou didontov yeou pasin aplwv kai ouk oneidizontov kai doyhsetai autw

Jas 1:6 aiteitw de en pistei mhden diakrinomenov o gar diakrinomenov eoiken kludwni yalasshv anemizomenw kai ripizomenw

Jas 1:7 mh gar oiesyw o anyrwpov ekeinov oti lhqetai ti para tou kuriou

Jas 1:8 anhr diqucov akatastatov en pasaiv taiv odoiv autou

Jas 1:9 kaucasyw de o adelfov o tapeinov en tw uqei autou

Jas 1:10 o de plousiov en th tapeinwsei autou oti wv anyov cortou pareleusetai

Jas 1:11 aneteilen gar o hliov sun tw kauswni kai exhranen ton corton kai to anyov autou exepesen kai h euprepeia tou proswpou autou apwleto outwv kai o plousiov en taiv poreiaiv autou maranyhsetai

Jas 1:12 makariov anhr ov upomenei peirasmon oti dokimov genomenov lhqetai ton stefanon thv zwhv on ephggeilato o kuriov toiv agapwsin auton

Jas 1:13 mhdeiv peirazomenov legetw oti apo yeou peirazomai o gar yeov apeirastov estin kakwn peirazei de autov oudena

Jas 1:14 ekastov de peirazetai upo thv idiav epiyumiav exelkomenov kai deleazomenov

Jas 1:15 eita h epiyumia sullabousa tiktei amartian h de amartia apotelesyeisa apokuei yanaton

Jas 1:16 mh planasye adelfoi mou agaphtoi

Jas 1:17 pasa dosiv agayh kai pan dwrhma teleion anwyen estin katabainon apo tou patrov twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophv aposkiasma

Jas 1:18 boulhyeiv apekuhsen hmav logw alhyeiav eiv to einai hmav aparchn tina twn autou ktismatwn

Jas 1:19 wste adelfoi mou agaphtoi estw pav anyrwpov tacuv eiv to akousai braduv eiv to lalhsai braduv eiv orghn

Jas 1:20 orgh gar androv dikaiosunhn yeou ou katergazetai

Jas 1:21 dio apoyemenoi pasan ruparian kai perisseian kakiav en prauthti dexasye ton emfuton logon ton dunamenon swsai tav qucav umwn

Jas 1:22 ginesye de poihtai logou kai mh monon akroatai paralogizomenoi eautouv

Jas 1:23 oti ei tiv akroathv nomou estin kai ou poihthv outov eoiken andri katanoounti to proswpon thv genesewv autou en esoptrw

Jas 1:24 katenohsen gar eauton kai apelhluyen kai euyewv epelayeto opoiov hn

Jas 1:25 o de parakuqav eiv nomon teleion ton thv eleuyeriav kai parameinav outov ouk akroathv epilhsmonhv genomenov alla poihthv ergou outov makariov en th poihsei autou estai

Jas 1:26 ei tiv dokei yrhskov einai en umin mh calinagwgwn glwssan autou all apatwn kardian autou toutou mataiov h yrhskeia

Jas 1:27 yrhskeia kayara kai amiantov para yew kai patri auth estin episkeptesyai orfanouv kai chrav en th yliqei autwn aspilon eauton threin apo tou kosmou

Jas 2:1 adelfoi mou mh en proswpolhqiaiv ecete thn pistin tou kuriou hmwn ihsou cristou thv doxhv

Jas 2:2 ean gar eiselyh eiv thn sunagwghn umwn anhr crusodaktuliov en esyhti lampra eiselyh de kai ptwcov en rupara esyhti

Jas 2:3 kai epibleqhte epi ton forounta thn lampran esyhta kai eiphte autw su kayou wde kalwv kai tw ptwcw eiphte su sthyi ekei h kayou wde upo to upopodion mou

Jas 2:4 ou diekriyhte en eautoiv kai egenesye kritai dialogismwn ponhrwn

Jas 2:5 akousate adelfoi mou agaphtoi ouc o yeov exelexato touv ptwcouv tou kosmou plousiouv en pistei kai klhronomouv thv basileiav hv ephggeilato toiv agapwsin auton

Jas 2:6 umeiv de htimasate ton ptwcon ouc oi plousioi katadunasteuousin umwn kai autoi elkousin umav eiv krithria

Jas 2:7 ouk autoi blasfhmousin to kalon onoma to epiklhyen ef umav

Jas 2:8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata thn grafhn agaphseiv ton plhsion sou wv seauton kalwv poieite

Jas 2:9 ei de proswpolhpteite amartian ergazesye elegcomenoi upo tou nomou wv parabatai

Jas 2:10 ostiv gar olon ton nomon thrhsei ptaisei de en eni gegonen pantwn enocov

Jas 2:11 o gar eipwn mh moiceushv eipen kai mh foneushv ei de ou moiceuseiv foneuseiv de gegonav parabathv nomou

Jas 2:12 outwv laleite kai outwv poieite wv dia nomou eleuyeriav mellontev krinesyai

Jas 2:13 h gar krisiv anhleov tw mh poihsanti eleov katakaucatai eleon krisewv

Jas 2:14 ti to ofelov adelfoi mou ean pistin legh tiv ecein erga de mh ecei mh dunatai h pistiv swsai auton

Jas 2:15 ean de adelfov h adelfh gumnoi uparcwsin kai leipomenoi wsin thv efhmerou trofhv

Jas 2:16 eiph de tiv autoiv ex umwn upagete en eirhnh yermainesye kai cortazesye mh dwte de autoiv ta epithdeia tou swmatov ti to ofelov

Jas 2:17 outwv kai h pistiv ean mh erga ech nekra estin kay eauthn

Jas 2:18 all erei tiv su pistin eceiv kagw erga ecw deixon moi thn pistin sou ek twn ergwn sou kagw deixw soi ek twn ergwn mou thn pistin mou

Jas 2:19 su pisteueiv oti o yeov eiv estin kalwv poieiv kai ta daimonia pisteuousin kai frissousin

Jas 2:20 yeleiv de gnwnai w anyrwpe kene oti h pistiv cwriv twn ergwn nekra estin

Jas 2:21 abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwyh anenegkav isaak ton uion autou epi to yusiasthrion

Jas 2:22 blepeiv oti h pistiv sunhrgei toiv ergoiv autou kai ek twn ergwn h pistiv eteleiwyh

Jas 2:23 kai eplhrwyh h grafh h legousa episteusen de abraam tw yew kai elogisyh autw eiv dikaiosunhn kai filov yeou eklhyh

Jas 2:24 orate toinun oti ex ergwn dikaioutai anyrwpov kai ouk ek pistewv monon

Jas 2:25 omoiwv de kai raab h pornh ouk ex ergwn edikaiwyh upodexamenh touv aggelouv kai etera odw ekbalousa

Jas 2:26 wsper gar to swma cwriv pneumatov nekron estin outwv kai h pistiv cwriv twn ergwn nekra estin

Jas 3:1 mh polloi didaskaloi ginesye adelfoi mou eidotev oti meizon krima lhqomeya

Jas 3:2 polla gar ptaiomen apantev ei tiv en logw ou ptaiei outov teleiov anhr dunamenov calinagwghsai kai olon to swma

Jas 3:3 ide twn ippwn touv calinouv eiv ta stomata ballomen prov to peiyesyai autouv hmin kai olon to swma autwn metagomen

Jas 3:4 idou kai ta ploia thlikauta onta kai upo anemwn sklhrwn elaunomena metagetai upo elacistou phdaliou opou an h ormh tou iyunontov boulhtai

Jas 3:5 outwv kai h glwssa mikron melov estin kai megalaucei idou oligon pur hlikhn ulhn anaptei

Jas 3:6 kai h glwssa pur o kosmov thv adikiav outwv h glwssa kayistatai en toiv melesin hmwn h spilousa olon to swma kai flogizousa ton trocon thv genesewv kai flogizomenh upo thv geennhv

Jas 3:7 pasa gar fusiv yhriwn te kai peteinwn erpetwn te kai enaliwn damazetai kai dedamastai th fusei th anyrwpinh

Jas 3:8 thn de glwssan oudeiv dunatai anyrwpwn damasai akatasceton kakon mesth iou yanathforou

Jas 3:9 en auth eulogoumen ton yeon kai patera kai en auth katarwmeya touv anyrwpouv touv kay omoiwsin yeou gegonotav

Jas 3:10 ek tou autou stomatov exercetai eulogia kai katara ou crh adelfoi mou tauta outwv ginesyai

Jas 3:11 mhti h phgh ek thv authv ophv bruei to gluku kai to pikron

Jas 3:12 mh dunatai adelfoi mou sukh elaiav poihsai h ampelov suka outwv oudemia phgh alukon kai gluku poihsai udwr

Jas 3:13 tiv sofov kai episthmwn en umin deixatw ek thv kalhv anastrofhv ta erga autou en prauthti sofiav

Jas 3:14 ei de zhlon pikron ecete kai eriyeian en th kardia umwn mh katakaucasye kai qeudesye kata thv alhyeiav

Jas 3:15 ouk estin auth h sofia anwyen katercomenh all epigeiov qucikh daimoniwdhv

Jas 3:16 opou gar zhlov kai eriyeia ekei akatastasia kai pan faulon pragma

Jas 3:17 h de anwyen sofia prwton men agnh estin epeita eirhnikh epieikhv eupeiyhv mesth eleouv kai karpwn agaywn adiakritov kai anupokritov

Jas 3:18 karpov de dikaiosunhv en eirhnh speiretai toiv poiousin eirhnhn

Jas 4:1 poyen polemoi kai macai en umin ouk enteuyen ek twn hdonwn umwn twn strateuomenwn en toiv melesin umwn

Jas 4:2 epiyumeite kai ouk ecete foneuete kai zhloute kai ou dunasye epitucein macesye kai polemeite ouk ecete dia to mh aiteisyai umav

Jas 4:3 aiteite kai ou lambanete dioti kakwv aiteisye ina en taiv hdonaiv umwn dapanhshte

Jas 4:4 moicoi kai moicalidev ouk oidate oti h filia tou kosmou ecyra tou yeou estin ov an oun boulhyh filov einai tou kosmou ecyrov tou yeou kayistatai

Jas 4:5 h dokeite oti kenwv h grafh legei prov fyonon epipoyei to pneuma o katwkhsen en hmin

Jas 4:6 meizona de didwsin carin dio legei o yeov uperhfanoiv antitassetai tapeinoiv de didwsin carin

Jas 4:7 upotaghte oun tw yew antisthte tw diabolw kai feuxetai af umwn

Jas 4:8 eggisate tw yew kai eggiei umin kayarisate ceirav amartwloi kai agnisate kardiav diqucoi

Jas 4:9 talaipwrhsate kai penyhsate kai klausate o gelwv umwn eiv penyov metastrafhtw kai h cara eiv kathfeian

Jas 4:10 tapeinwyhte enwpion tou kuriou kai uqwsei umav

Jas 4:11 mh katalaleite allhlwn adelfoi o gar katalalwn adelfou kai krinwn ton adelfon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineiv ouk ei poihthv nomou alla krithv

Jas 4:12 eiv estin o nomoyethv kai krithv o dunamenov swsai kai apolesai su de tiv ei ov krineiv ton eteron

Jas 4:13 age nun oi legontev shmeron kai aurion poreuswmeya eiv thnde thn polin kai poihswmen ekei eniauton ena kai emporeuswmeya kai kerdhswmen

Jas 4:14 oitinev ouk epistasye to thv aurion poia gar h zwh hmwn atmiv gar estin h prov oligon fainomenh epeita afanizomenh

Jas 4:15 anti tou legein umav ean o kuriov yelhsh kai zhswmen kai poihswmen touto h ekeino

Jas 4:16 nun de kaucasye en taiv alazoneiaiv umwn pasa kauchsiv toiauth ponhra estin

Jas 4:17 eidoti oun kalon poiein kai mh poiounti amartia autw estin

Jas 5:1 age nun oi plousioi klausate ololuzontev epi taiv talaipwriaiv umwn taiv epercomenaiv

Jas 5:2 o ploutov umwn seshpen kai ta imatia umwn shtobrwta gegonen

Jas 5:3 o crusov umwn kai o argurov katiwtai kai o iov autwn eiv marturion umin estai kai fagetai tav sarkav umwn wv pur eyhsaurisate en escataiv hmeraiv

Jas 5:4 idou o misyov twn ergatwn twn amhsantwn tav cwrav umwn o apesterhmenov af umwn krazei kai ai boai twn yerisantwn eiv ta wta kuriou sabawy eiselhluyasin

Jas 5:5 etrufhsate epi thv ghv kai espatalhsate eyreqate tav kardiav umwn wv en hmera sfaghv

Jas 5:6 katedikasate efoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin

Jas 5:7 makroyumhsate oun adelfoi ewv thv parousiav tou kuriou idou o gewrgov ekdecetai ton timion karpon thv ghv makroyumwn ep auton ewv an labh ueton prwimon kai oqimon

Jas 5:8 makroyumhsate kai umeiv sthrixate tav kardiav umwn oti h parousia tou kuriou hggiken

Jas 5:9 mh stenazete kat allhlwn adelfoi ina mh kriyhte idou o krithv pro twn yurwn esthken

Jas 5:10 upodeigma labete adelfoi thv kakopayeiav kai thv makroyumiav touv profhtav oi elalhsan en tw onomati kuriou

Jas 5:11 idou makarizomen touv upomenontav thn upomonhn iwb hkousate kai to telov kuriou eidete oti polusplagcnov estin kai oiktirmwn

Jas 5:12 pro pantwn de adelfoi mou mh omnuete mhte ton ouranon mhte thn ghn mhte allon tina orkon htw de umwn to nai nai kai to ou ou ina mh eiv upokrisin peshte

Jas 5:13 kakopayei tiv en umin proseucesyw euyumei tiv qalletw

Jas 5:14 asyenei tiv en umin proskalesasyw touv presbuterouv thv ekklhsiav kai proseuxasywsan ep auton aleiqantev auton elaiw en tw onomati tou kuriou

Jas 5:15 kai h euch thv pistewv swsei ton kamnonta kai egerei auton o kuriov kan amartiav h pepoihkwv afeyhsetai autw

Jas 5:16 exomologeisye allhloiv ta paraptwmata kai eucesye uper allhlwn opwv iayhte polu iscuei dehsiv dikaiou energoumenh

Jas 5:17 hliav anyrwpov hn omoiopayhv hmin kai proseuch proshuxato tou mh brexai kai ouk ebrexen epi thv ghv eniautouv treiv kai mhnav ex

Jas 5:18 kai palin proshuxato kai o ouranov ueton edwken kai h gh eblasthsen ton karpon authv

Jas 5:19 adelfoi ean tiv en umin planhyh apo thv alhyeiav kai epistreqh tiv auton

Jas 5:20 ginwsketw oti o epistreqav amartwlon ek planhv odou autou swsei quchn ek yanatou kai kaluqei plhyov amartiwn


 

 


In Topic: What Modules do you want for e-Sword

28 February 2019 - 07:43 PM

Here is Chapters One and Two of James.  This is the Pickering f35

I have it in ASCII text format.  Pasted into Microsoft Word and applied a Bible Font.

djmarko53@biblesupport.com

 

Jas 1:1 iakwbov yeou kai kuriou ihsou cristou doulov taiv dwdeka fulaiv taiv en th diaspora cairein

Jas 1:2 pasan caran hghsasye adelfoi mou otan peirasmoiv peripeshte poikiloiv

Jas 1:3 ginwskontev oti to dokimion umwn thv pistewv katergazetai upomonhn

Jas 1:4 h de upomonh ergon teleion ecetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi

Jas 1:5 ei de tiv umwn leipetai sofiav aiteitw para tou didontov yeou pasin aplwv kai ouk oneidizontov kai doyhsetai autw

Jas 1:6 aiteitw de en pistei mhden diakrinomenov o gar diakrinomenov eoiken kludwni yalasshv anemizomenw kai ripizomenw

Jas 1:7 mh gar oiesyw o anyrwpov ekeinov oti lhqetai ti para tou kuriou

Jas 1:8 anhr diqucov akatastatov en pasaiv taiv odoiv autou

Jas 1:9 kaucasyw de o adelfov o tapeinov en tw uqei autou

Jas 1:10 o de plousiov en th tapeinwsei autou oti wv anyov cortou pareleusetai

Jas 1:11 aneteilen gar o hliov sun tw kauswni kai exhranen ton corton kai to anyov autou exepesen kai h euprepeia tou proswpou autou apwleto outwv kai o plousiov en taiv poreiaiv autou maranyhsetai

Jas 1:12 makariov anhr ov upomenei peirasmon oti dokimov genomenov lhqetai ton stefanon thv zwhv on ephggeilato o kuriov toiv agapwsin auton

Jas 1:13 mhdeiv peirazomenov legetw oti apo yeou peirazomai o gar yeov apeirastov estin kakwn peirazei de autov oudena

Jas 1:14 ekastov de peirazetai upo thv idiav epiyumiav exelkomenov kai deleazomenov

Jas 1:15 eita h epiyumia sullabousa tiktei amartian h de amartia apotelesyeisa apokuei yanaton

Jas 1:16 mh planasye adelfoi mou agaphtoi

Jas 1:17 pasa dosiv agayh kai pan dwrhma teleion anwyen estin katabainon apo tou patrov twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophv aposkiasma

Jas 1:18 boulhyeiv apekuhsen hmav logw alhyeiav eiv to einai hmav aparchn tina twn autou ktismatwn

Jas 1:19 wste adelfoi mou agaphtoi estw pav anyrwpov tacuv eiv to akousai braduv eiv to lalhsai braduv eiv orghn

Jas 1:20 orgh gar androv dikaiosunhn yeou ou katergazetai

Jas 1:21 dio apoyemenoi pasan ruparian kai perisseian kakiav en prauthti dexasye ton emfuton logon ton dunamenon swsai tav qucav umwn

Jas 1:22 ginesye de poihtai logou kai mh monon akroatai paralogizomenoi eautouv

Jas 1:23 oti ei tiv akroathv nomou estin kai ou poihthv outov eoiken andri katanoounti to proswpon thv genesewv autou en esoptrw

Jas 1:24 katenohsen gar eauton kai apelhluyen kai euyewv epelayeto opoiov hn

Jas 1:25 o de parakuqav eiv nomon teleion ton thv eleuyeriav kai parameinav outov ouk akroathv epilhsmonhv genomenov alla poihthv ergou outov makariov en th poihsei autou estai

Jas 1:26 ei tiv dokei yrhskov einai en umin mh calinagwgwn glwssan autou all apatwn kardian autou toutou mataiov h yrhskeia

Jas 1:27 yrhskeia kayara kai amiantov para yew kai patri auth estin episkeptesyai orfanouv kai chrav en th yliqei autwn aspilon eauton threin apo tou kosmou

 

 

Jas 2:1 adelfoi mou mh en proswpolhqiaiv ecete thn pistin tou kuriou hmwn ihsou cristou thv doxhv

Jas 2:2 ean gar eiselyh eiv thn sunagwghn umwn anhr crusodaktuliov en esyhti lampra eiselyh de kai ptwcov en rupara esyhti

Jas 2:3 kai epibleqhte epi ton forounta thn lampran esyhta kai eiphte autw su kayou wde kalwv kai tw ptwcw eiphte su sthyi ekei h kayou wde upo to upopodion mou

Jas 2:4 ou diekriyhte en eautoiv kai egenesye kritai dialogismwn ponhrwn

Jas 2:5 akousate adelfoi mou agaphtoi ouc o yeov exelexato touv ptwcouv tou kosmou plousiouv en pistei kai klhronomouv thv basileiav hv ephggeilato toiv agapwsin auton

Jas 2:6 umeiv de htimasate ton ptwcon ouc oi plousioi katadunasteuousin umwn kai autoi elkousin umav eiv krithria

Jas 2:7 ouk autoi blasfhmousin to kalon onoma to epiklhyen ef umav

Jas 2:8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata thn grafhn agaphseiv ton plhsion sou wv seauton kalwv poieite

Jas 2:9 ei de proswpolhpteite amartian ergazesye elegcomenoi upo tou nomou wv parabatai

Jas 2:10 ostiv gar olon ton nomon thrhsei ptaisei de en eni gegonen pantwn enocov

Jas 2:11 o gar eipwn mh moiceushv eipen kai mh foneushv ei de ou moiceuseiv foneuseiv de gegonav parabathv nomou

Jas 2:12 outwv laleite kai outwv poieite wv dia nomou eleuyeriav mellontev krinesyai

Jas 2:13 h gar krisiv anhleov tw mh poihsanti eleov katakaucatai eleon krisewv

Jas 2:14 ti to ofelov adelfoi mou ean pistin legh tiv ecein erga de mh ecei mh dunatai h pistiv swsai auton

Jas 2:15 ean de adelfov h adelfh gumnoi uparcwsin kai leipomenoi wsin thv efhmerou trofhv

Jas 2:16 eiph de tiv autoiv ex umwn upagete en eirhnh yermainesye kai cortazesye mh dwte de autoiv ta epithdeia tou swmatov ti to ofelov

Jas 2:17 outwv kai h pistiv ean mh erga ech nekra estin kay eauthn

Jas 2:18 all erei tiv su pistin eceiv kagw erga ecw deixon moi thn pistin sou ek twn ergwn sou kagw deixw soi ek twn ergwn mou thn pistin mou

Jas 2:19 su pisteueiv oti o yeov eiv estin kalwv poieiv kai ta daimonia pisteuousin kai frissousin

Jas 2:20 yeleiv de gnwnai w anyrwpe kene oti h pistiv cwriv twn ergwn nekra estin

Jas 2:21 abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwyh anenegkav isaak ton uion autou epi to yusiasthrion

Jas 2:22 blepeiv oti h pistiv sunhrgei toiv ergoiv autou kai ek twn ergwn h pistiv eteleiwyh

Jas 2:23 kai eplhrwyh h grafh h legousa episteusen de abraam tw yew kai elogisyh autw eiv dikaiosunhn kai filov yeou eklhyh

Jas 2:24 orate toinun oti ex ergwn dikaioutai anyrwpov kai ouk ek pistewv monon

Jas 2:25 omoiwv de kai raab h pornh ouk ex ergwn edikaiwyh upodexamenh touv aggelouv kai etera odw ekbalousa

Jas 2:26 wsper gar to swma cwriv pneumatov nekron estin outwv kai h pistiv cwriv twn ergwn nekra estin